Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home5/environmentyou/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

За нас

Проектът EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.

Проектът EnvironmentYou стартира през юни 2019 г. и ще се изпълнява за период от две години. Той е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в програмата.

По-долу можете да намерите подробна информация за Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“ и за регионалната политика на ЕС:
Image

Цел на проекта и задачи

 
Всички дейности по проект EnvironmentYou имат за цел да изградят екологична бизнес култура и да популяризират философията на устойчивото развитие сред младите специалисти. Целта на проекта е да инициира процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към процеса на опазване и обогатяване на природните ресурси и на околната среда. Този подход ще гарантира запазването на екологичния капитал на района, като едновременно с това ще създаде солидни основи за силен, но най-важното, устойчив икономически растеж. Общата цел е да се култивира екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион, като се съсредоточи върху предприятията, които работят с почви и водни ресурси и по-специално върху тези, които са в близост до или попадат в защитените зони по Натура 2000.

Стратегическите цели на проекта са следните:

· Установяване на принципите за качество на околната среда сред трансграничните МСП, управляване от младежи

· Интегриране на принципите на устойчивото развитие и опазването на екологичния капитал в трансграничния производствен модел

· Популяризиране и обмен на добри практики в рамките на територията на региона, а също така и в съседните региониСпецифичните цели на проекта са описани накратко по-долу:

· Насърчаване на постигането на съответствие на МСП с европейското законодателство в областта на околната среда и унифициране на модела от двете страни на границата

· Залагане на принципите за тотално управление на качеството у МСП, управлявани от младежи

· Намаляване на потреблението на енергия

· Намаляване на използването на природни ресурси

· Постигане на напредък в управлението на почвените и водните ресурси

Бенефициенти и целеви групи:

 

Проектът EnvironmentYou е насочен към следните целеви групи:

• Доставчици на съветнически услуги за пълнолетни лица

• Агенции за местно развитие

• Бизнес асоциации

• Търговски палати

• Служби по трудова заетост

• Организации, разработващи политики за обучението на пълнолетни лица

• Висши учебни заведения

• Профсъюзи

• Бизнес инкубатори

• Бизнес акселератори

• Социални предприятия

Трансгранично партньорство и зона на интервенция

 
Географската област, в която попадат дейностите по проекта EnvironmentYou обхваща голяма част от общата допустима територия на трансграничния регион между Гърция и България. Всички гръцки партньори са разположени в Региона на Централна Македония, като административният орган на Региона е част от консорциума. Регионът е втората по население административна единица в Република Гърция, като също така е един от най-продуктивните в селскостопанската област. Територията, която обхваща, представлява комбинация от равнинни земеделски райони и разнообразни планински области. Същото е приложимо и за българската част на трансграничната зона.

Цялата територия, която се покрива от проекта, е активна в селскостопанския сектор. Населението се свива поради вътрешната миграция към градовете, а селските райони се сблъскват с проблема с намаляването на броя на младите хора, които активно да развиват съвременни дейности на открито. Освен това, за общата допустима територия, попадаща в обхвата на INTERREG програмите, човешките дейности представляват заплаха за околната среда, в съчетание с изменението на климата и глобалното затопляне.

Имайки предвид горните предизвикателства, проектът има за цел да се справи с тях, като приложи нов подход за прилагане на екологични практики, които не само ще увеличат икономическите резултати, но и ще послужат като двигател за опазване и обогатяване на околната среда.

Резултати от проекта

 

В рамките на изпълнението на проекта EnvironmentYou се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

· 5 местни пилотни мрежи за въвеждане на Системи за управление на околната среда (СУОС)

· Повече от 500 участници в обучителни семинари за въвеждане на СУОС, екологичен бизнес и защита на природните ресурси чрез бизнес дейности

· Един модел за прилагане на Система за управление на околната среда за трансграничните селски райони въз основа на стандарта EMAS (Схема за управление на околната среда и одитиране)

· Модел, фокусиран върху устойчиви селскостопански дейности в чувствителни към околната среда райони

· Един оперативен център за знания по e-СУОС, функциониращ в офисите на всеки един от партньорите в зоната на действие на проекта

· Подкрепени общо 30 000 кв. км местообитания за постигането на по-добър природозащитен статус. Областта на интервенция включва Региона на Централна Македония (Гърция), Благоевградска, Смолянска и Хасковска област (България)

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт