Гръцкият национален младежки съвет (HNYC) е създаден през юли 1998 г. на базата на съвместни действия между гръцките политически и социални младежки организации и е регистриран през ноември същата година. Съветът е независима, неправителствена, нестопанска федерация на младежки организации.

Днес, петдесет и девет младежки организации (шест политически младежки партии и множество неправителствени младежки организации) са членове на HNYC. По този начин повечето младежи, принадлежащи към дадена организация, са част от тази федерация. Целта на организацията е да засили ролята и да координира действията на своите организации-членки. HNYC, според броя на членовете в своите организации, представлява над триста и петдесет хиляди млади гръцки мъже и жени.

HNYC си взаимодейства с гръцкото правителство по отношение на вътрешните работи и е официален представител на младите гърци в Гърция и в чужбина. В чужбина участва в Европейския младежки форум, Средиземноморския младежки форум, Международния младежки съвет на говорещите френски език, Общото събрание на ООН и Младежкия съвет на ЮНЕСКО. HNYC е една от най-големите и най-добре представените младежки федерации в Европа.

HNYC преодолява политическите, идеологическите и социалните предразсъдъци, за да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора на национално, европейско и международно ниво. С цел непрекъснато обучение и информиране на младежите по въпроси, които ги вълнуват, HNYC провежда работни срещи, конференции, културни и други мероприятия, семинари и дейности, пряко насочени към младите хора.

Фондът за регионално развитие на Централна Македония е създаден през 1997 г., като по онова време е под надзора на Министерството на вътрешните работи. От 2011 г. Фондът е под юрисдикцията на Региона на Централна Македония.

Фондът е частноправно юридическо лице, управлявано от Управителен съвет (УС), съставен от девет члена, чийто президент е губернаторът на Региона на Централна Македония. Останалите членове на Управителния съвет са генерални директори от Региона на

Централна Македония, представители на политическите партии, участващи в Регионалния съвет и представители на местните Търговски палати и Местния работнически съюз.

Aim & Competences

Фондът за регионално развитие на Централна Македония отговоря за редица задачи, които включват следното:

 • Управление на финансирането, свързано с Програмата за публични инвестиции на Република Гърция; управление на средства, предоставени от публични органи, юридически лица, програми на Европейския съюз и други програми на международни организации, свързани с регионалните, местните и пространствените програми за развитие, които се реализират в Региона на Централна Македония
 • Извършване на проверка, оторизиране и изплащане на разходи, направени от Региона на Централна Македония и други органи в региона, които са включени в Националната стратегическа референтна рамка 2014-2020 (НСРР 2014-2020)
 • Предоставяне на техническа помощ, ноу-хау и финансиране за интегрирано разработване на изследвания и проучвания, позволяващи ефективно изпълнение на програмите за Региона на Централна Македония
 • Изпълнение на проекти, финансирани от ЕС
 • Сътрудничеството с Региона на Централна Македония при подготовката и подаването на предложения за проекти, финансирани от ЕС

Аграрният университет в Пловдив (АУ) е създаден през 1945 г. като национален център за селскостопанска наука и образование в България. АУ разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие.

Университетът е оборудван с модерни изследователски лаборатории, експериментални и демонстрационни полета и оранжерии, лекционни зали, компютърни зали и библиотеки, спортни зали и игрища. АУ осигурява образование за придобиване на бакалавърска, магистърска и докторска степен, както и следдипломно обучение през целия живот за повишаване на квалификацията на професионалистите. Български и чуждестранни

студенти могат да учат както в редовна, така и на задочна форма на обучение в следните специалности: агрономство, растителна защита, животновъдство, агроекология, градинарство и лозарство, селскостопанска икономика, агротуризъм и др.

Аграрният университет е сред първите български университети, удостоени с харта „Еразъм“ още през 1999 г. с присъединяването на страната към програма „Сократ / Еразъм“. През 2007 г. университетът получи разширена харта за Еразъм, която дава възможност на студентите да участват в международни практически стажове. През 2014 г. университетът се присъедини към програмата Еразъм + с широка мрежа от контакти с почти всички европейски страни. В наши дни университетът има подписани двустранни споразумения с над 80 висши учебни заведения и компании. AUP участва в международни образователни и изследователски проекти и проекти, финансирани от национални и транснационални оперативни програми на ЕС.

Youth Forum 21st Century Association (YF 21) is a non-government organisation, established on 1 November 1999 by a group of young people and supported by the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB). The organisation is a full-right member of the National Youth Forum in Bulgaria (member of European Youth Forum) and actively involved in the work of the Youth Committees of European Trade Union Confederation (ETUC) and International Trade Union confederation (ITUC).

Youth Forum 21st Century Association has 20 years’ experience in the realization and reporting of a verity of youth activities, initiatives and projects on local, regional and national, as well as on European and international level. Some of the association’s activities have been realized in partnership and with the support of different local, national and international organizations and foundations. These activities have been directed mainly towards increasing the awareness of young people of their main human, labour, social and European rights, possibilities for their career and labour market realization, as well as raising young people’s awareness of civil and non-formal education issues; volunteer work, etc.

Some of the activities in the field of work of the organization are:

 • conferences, round tables, seminars and other discussion forums at national, regional and international level;
 • training courses;
 • informational and educational campaigns about labour, social and trade union rights;
 • youth surveys;
 • face-to-face meetings with young workers;
 • free of charge labour advices by young lawyers;
 • outside youth actions;
 • youth competitions and exhibitions (photo, graffiti, etc);
 • sport and charity activities; etc.

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт