Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home5/environmentyou/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Το έργο

Το έργο EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στις επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ στόχος θα είναι αυτές που τις διαχειρίζονται νεότεροι άνθρωποι στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας - Βουλγαρίας και οι οποίες επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες.
 
Το έργο EnvironmentYou ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και η υλοποίηση θα διαρκέσει δύο χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 -2020».
 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 -2020" και την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ είναι διαθέσιμες παρακάτω:
Image

Οι στόχοι του έργου

 
Όλες οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής κουλτούρας και της εφαρμογής της πρακτικής της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης σε νέους επαγγελματίες. Στόχο του έργου αποτελεί η έναρξη μιας διαδικασίας μετάβασης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες από την επιχειρηματική προσέγγιση «με άξονα το κέρδος», στην επιχειρηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και εμπλουτισμού των περιβαλλοντικών πόρων. Αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει όχι μόνο το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της περιοχής, αλλά θα δημιουργήσει και σταθερές βάσεις για μια ισχυρή και πιο ουσιαστική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ένας γενικός στόχος, στο πλαίσιο του έργου είναι να καλλιεργηθεί και η φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματική κουλτούρα σε νέους των περιφερειών της διασυνοριακής περιοχής, εστιάζοντας κυρίως σε εκείνους που η δραστηριότητες τους σχετίζονται με το εδαφικούς και τους υδάτινους πόρους, δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται κοντά ή επηρεάζουν τις περιοχές Natura.

Οι στρατηγικοί στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι οι εξής:
· Η καθιέρωση αρχών περιβαλλοντικής ποιότητας για τις διασυνοριακές ΜΜΕ νέων.
· Η ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβαλλοντικού κεφαλαίου στο διασυνοριακό παραγωγικό μοντέλο.
· Η προώθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και προς τις γειτονικές περιοχές.

Οι συγκεκριμενοποιημένοι στόχοι του έργου περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

· Προώθηση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και προώθηση της ομοιομορφίας στο πεδίο αυτό μεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων.
· Η καλλιέργεια των αρχών διαχείρισης της ολικής ποιότητας στις ΜΜΕ νέων.
· Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
· Η μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
· Η πρόοδος στη διαχείριση των αποθεμάτων εδαφικών και υδάτινων πόρων.

Δικαιούχοι & Ομάδες Στόχου του Έργου:

 
Το έργο EnvironmentYou στοχεύει μεταξύ άλλων στις ακόλουθες ομάδες:
• Σύμβουλοι Ενηλίκων
• Τοπικοί Αναπτυξιακοί Φορείς
• Επιχειρηματικοί Σύλλογοι
• Εμπορικά Επιμελητήρια
• Υπηρεσίες για την Εργασία & Απασχόληση
• Διαμορφωτές Πολιτικής για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
• Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων (Business Incubators)
• Επιταχυντές Επιχειρήσεων (Business Accelerators)
• Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Διασυνοριακή Συνεργασία & Περιοχή Παρέμβασης

 
Η γεωγραφική περιοχή των δραστηριοτήτων του έργου EnvironmentYou καλύπτει μεγάλο μέρος της συνολικής επιλέξιμης περιοχής Ελλάδας και Βουλγαρίας. Όλοι οι Έλληνες εταίροι βρίσκονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το διοικητικό όργανο της Περιφέρειας να συμμετέχει ως εταίρος στο έργο. Η περιοχή αποτελεί τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη της Ελλάδας, αλλά και μία από τις πιο παραγωγικές στον αγροτικό τομέα. Το τοπίο είναι ένας συνδυασμός επίπεδων εύφορων περιοχών και ορεινών συμπλεγμάτων. Το ίδιο ισχύει για την πλευρά της δια-συνοριακής περιοχής στη Βουλγαρία.

Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης ο γεωργικός τομέας αποτελεί βασική δραστηριότητα. Ο πληθυσμός αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η εσωτερική μετανάστευση προς τις πόλεις, ενώ οι αγροτικές περιοχές είναι αντιμέτωπες με την έλλειψη νέων που θα μπορούν να αναλάβουν ενεργά πρωτοβουλίες αναφορικά με τις σύγχρονες δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Τέλος, στο σύνολο της επιλέξιμης περιοχής Interreg, οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτελούν μία από τις σημαντικές απειλές για την διατάραξη του περιβάλλοντος.

Σε σχέση με τις παραπάνω προκλήσεις, το έργο στοχεύει στην αντιμετώπισή τους με την ενσωμάτωση μιας νέας προσέγγισης, αυτή της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών που όχι μόνο θα μεγιστοποιήσουν τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά θα χρησιμεύσουν και ως κινητήρια δύναμη για την προστασία και τον εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα Αποτελέσματα του Έργου

 
Στο πλαίσιο του του έργου EnvironmentYou, αναμένεται υλοποιηθούν τα παρακάτω:
• 5 τοπικά δίκτυα υλοποίησης για το Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS).
• Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το EMS, τις φιλικές προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επιχειρήσεις, την περιβαλλοντική προστασία μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Ένα υπόδειγμα για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τις διασυνοριακές αγροτικές περιοχές βάσει του προτύπου EMAS.
• Ένα μοντέλο που εστιάζει σε βιώσιμες γεωργικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
• Ένα λειτουργικό Κέντρο Πληροφόρησης για το e-EMS, που θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του κάθε εταίρου στην περιοχή παρέμβασης.
• Θα υποστηριχθούν συνολικά οικότοποι επιφάνειας 30.000 χλμ. τ.μ., προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη διατήρησης τους. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Κεντρικού Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν και Χάσκοβο.

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας